Park Place Restaurant & Bar 41 Covert Ave., Floral Park, NY 11001

marinara sauce, burrata, fresh basil, truffle parmesan french fries